Pozor na povinnost řádně vyúčtovat úhrady za služby u komerčního nájmu

Vadné vyúčtování může mít pro pronajímatele zcela zásadní dopady

Doporučujeme věnovat Vaši pozornost nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které má zásadní dopad na komerční nájmy prostor sloužících k podnikání.

Nejvyšší soud dovodil, že povinnost pronajímatele řádně vyúčtovat nájemci úhrady za služby se vztahuje i na pronájem prostor sloužících k podnikání (dříve tzv. nebytových prostor), nikoliv jen na pronájmy bytů.

Každý pronajímatel tak musí dbát na to, aby všem nájemcům, bez ohledu na to, zda jde o byt či nebytový prostor, řádně vyúčtoval skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby v zákonem stanovené formě.

Je-li výsledkem vyúčtování nedoplatek/přeplatek, musí být jeho výše zřejmá a jednoduše kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Vyúčtování je třeba obvykle připravit do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

Vyúčtování, které trpí vadou (např. postrádá některou z předepsaných náležitostí nebo obsahuje částky v nesprávné výši), není řádným vyúčtováním, což může mít pro pronajímatele zcela zásadní dopady. Pokud pronajímatel při provádění vyúčtování pochybí, má se za to, že k vyúčtování vůbec nedošlo. Do doby předložení správného vyúčtování pak pronajímatel není oprávněn domáhat se zaplacení nedoplatku ze strany nájemce, ba naopak, případná úhrada takového nedoplatku ze strany nájemce by byla považována za plnění bez právního důvodu, a nájemce by se mohl domáhat jejího vrácení.

Navíc v případě, kdy se na situaci hledí, jako by k vyúčtování vůbec nedošlo, což je důsledek předložení i jen „nesprávného“ vyúčtování, se nájemce nemůže dostat do prodlení s úhradou. Nadto nájemci za každý den prodlení pronajímatele s řádným vyúčtováním přísluší částka ve výši až 50,- Kč jako pokuta za prodlení pronajímatele. Vedle výše uvedeného nelze vyloučit ani vznesení nároků s tím souvisejících, např. nárok na náhradu škody.

Nedostatky ve vyúčtování mohou dle uvedeného judikátu mít podstatný dopad na majetek pronajímatele a doporučujeme situaci nepodceňovat.

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Pavla Fáru, Veroniku Chrobok, nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.