Věděli jste o zásadní změně u přepravních smluv?

Od 1. ledna 2019 platí nenápadná novela zákona o silniční přepravě. Ta zavádí přímou účinnost části mezinárodní Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě („CMR“) i na vnitrostátní smlouvy o přepravě, pokud budou uzavřeny po 1.1.2019.

Zatímco všichni, co se pohybují v oblasti mezinárodní přepravy, principy CMR určitě dobře znají, pro vnitrostátní dopravce či odesilatele může být jejich aplikace velkým (a pro odesilatele ne vždy příjemným) překvapením.

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy vnitrostátní silniční nákladní přepravy v ČR CMR v některých oblastech striktně chrání dopravce, a v souladu s tím mj.:

  • významně omezuje odpovědnost dopravce a rozsah jeho povinnosti k náhradě škody za přepravovanou zásilku či za zpoždění s dodáním zásilky (s výjimkou úmyslného jednání dopravce či jeho zaměstnance);
  • stanoví případy úplného zproštění odpovědnosti dopravce za škodu, tzn. že dopravce ve vymezených případech neodpovídá za škodu vůbec;
  • využívá řadu poměrně krátkých prekluzivních lhůt pro uplatnění reklamací a jiných nároků vůči dopravci, v případě jejichž marného uplynutí již nelze vybrané nároky vůbec vznášet;
  • stanoví odesilateli mnohé povinnosti, jejichž nesplnění má za následek vznik odesilatelovy odpovědnosti za veškeré škody a výlohy tím způsobené dopravci, např. vadné zabalení zásilky, a to i kdyby se s dopravcem dohodl jinak.

Zatímco dle občanského zákoníku odpovídal dopravce při ztrátě nebo zničení zásilky vesměs do výše ceny zásilky, dle CMR odpovídá standardně do výše pouze cca 260,- Kč/kg zásilky podle aktuálního kurzu tzv. zvláštních práv čerpání (SDR).

Za podmínek uvedených v CMR lze po vzájemné dohodě stran sjednat vyšší limity náhrady škod, ale jen za dodatečný příplatek. Pokud se strany nedohodnou, nezbývá než využít např. cargo pojištění.

Smlouva o přepravě dle CMR vzniká na základě nákladního listu s pevně stanovenými náležitostmi; za jeho vyhotovení odpovídá odesilatel. Pokud má nákladní list nedostatky, odesilatel odpovídá dopravci za veškeré škody a výlohy, které mu vzniknou v důsledku neúplnosti nebo nepřesnosti nákladního listu. Ani úplná (úmyslná) absence nákladního listu však nevyloučí aplikaci CMR.

Doporučujeme pečlivé prověření podmínek smluv s přepravci, a to zejména u zásilek vyšší hodnoty či tam, kde máte zvláštní zájem na včasném dodání. Přitom uplatnění jiných než v CMR předvídaných sankcí a postupů je právně značně sporné, takže lze odhadnout, že velké množství dosavadních smluv obsahuje např. nepovolené smluvní pokuty. Nejenže vymahatelnost nepovolených ustanovení bude v případě sporu velmi problematická, ale nadto hrozí, že sám dopravce bude po odesilateli požadovat náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

 

Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na Michala Zahradníka, Veroniku Chrobok, nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.