Něco navíc

Něco navíc2024-01-03T15:44:20+01:00

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Zaujal by Vás jiný standardizovaný balíček? Máme řešení pro každého, ozvěte se!

Pro určité situace jsme vyvinuli standardizované produkty, které poskytují právně dostačující a zároveň i nákladově efektivní řešení. Tyto produkty existují vedle našich klasických právních služeb upravených na míru konkrétní situaci a umožňují našim klientům zvolit správnou kombinaci služeb pro své potřeby.

Korporátní secretarial services2023-09-14T13:34:28+02:00

Zajištění plnění každoročních povinností společnosti outsourcingem některých nebo všech povinností.

Účelem Secretarial Services je:

 • zajistit včasné a řádné plnění rutinních povinností korporátní povahy, které musejí být každoročně plněny (např. výroční valná hromada, uložení předmětných dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku)
 • implementovat základní změny, ke kterým v životě společnosti obvykle dochází (např. změna jednatele, změna sídla), a dále zajistit sledování legislativních změn v této oblasti spolu s návrhem možného postupu jejich implementace.

Hlavní výhodou tohoto produktu je tak především komplexní zajištění plnění standardních korporátních povinností.

Neplnění těchto povinností může mít za následek uložení např. následujících sankcí:

 • pokuta až do výše 3% hodnoty aktiv společnosti (dle zákona o účetnictví);
 • pokuta až do výše 100.000,- Kč, a to i opakovaně (dle zákona o veřejných rejstřících);

Specifické případy porušování korporátních povinností by mohly být dokonce posuzovány jako spáchání trestného činu, a to jak společností, tak i členy jejího vedení, a mohly by vést až k uložení trestu zrušení společnosti nebo odnětí svobody některým členům managementu. V určitých případech lze uvažovat i o povinnosti společnosti k náhradě škody, která vznikla neplněním takové povinnosti.

Výčet hlavních právních služeb, které jsou každoročně poskytovány a jsou zahrnuty v rámci roční odměny:

 • úvodní právní prověrka společnosti za účelem zjištění jejího aktuálního právního stavu,
 • včasné upozornění, že je potřeba přijmout výroční rozhodnutí valné hromady,
 • příprava návrhu výročního rozhodnutí valné hromady společnosti a jeho založení do sbírky listin,
 • příprava potřebné dokumentace týkající se jedné běžné organizační změny ve společnosti ročně (např. změna jednatele, změna sídla, jmenování prokuristy), a to včetně přípravy návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
Sledování katastru nemovitostí2023-09-14T13:34:47+02:00

Zmírnění rizika neoprávněné dispozice s Vašimi nemovitostmi.

Ověřili jste již v letošním roce, že zápis v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti? Nyní je nejvyšší čas to udělat!

Od 2. ledna 2015 se naplno uplatní ustanovení posilující princip materiální publicity katastru nemovitostí i na práva k nemovitostem zapsaná do katastru nemovitostí v minulosti, tj. kdykoli před výše uvedeným datem. Zjednodušeně řečeno neznalost údajů zapsaných v katastru nemovitostí již do budoucna nebude nikoho omlouvat. Změna se Vás dotkne v případě, kdy bude stav evidence katastru nemovitostí odporovat skutečnému právnímu stavu, a Vy jste včas nepodnikli vhodné právní kroky k nápravě.

Od 2. ledna 2015 budou práva zapsaná v katastru nemovitostí považována za zapsaná v souladu se skutečností, bez ohledu na jejich správnost. Pokud třetí osoba zapsaná v katastru jako vlastník Vaší nemovitosti (byť se jedná o „nevlastníka“) převede tuto Vaši nemovitost na nového nabyvatele, může Vás navždy připravit o možnost domáhat se vrácení nemovitosti do Vašeho vlastnictví. Do takové situace se můžete dostat, pokud nový nabyvatel nabude vlastnické právo (i) za úplatu, (ii) v dobré víře, že převodce je vlastníkem nemovitosti a (iii) od převodce, který je jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí.

Mějte rovněž na paměti, že dojde-li od 2. ledna 2015 k zápisu do katastru nemovitostí ve prospěch třetí osoby bez právního důvodu, čímž bude dotčeno Vaše zapsané právo, pak musíte okamžitě jednat:

 • do jednoho měsíce poté, co se o zápisu dozvíte, je třeba podat na příslušné pracoviště katastrálního úřadu žádost o zápis poznámky spornosti zápisu; a
 • do dvou měsíců poté uplatnit svá práva u příslušného soudu a uplatnění práv u soudu doložit katastrálnímu úřadu.

Důrazně doporučujeme pravidelně a průběžně sledovat stav katastru nemovitostí a detailně kontrolovat každou změnu týkající se Vašich práv, o které se dozvíte. Pro zjednodušení sledování stavu katastru nemovitostí katastrální úřad nabízí zpoplatněnou „Službu sledování změn“ – zasílání informací o změnách vybraných nemovitostí formou datové zprávy, e- mailem či SMS, nebo odebírání předmětných informací ve formátu XML (vhodné pro osoby, které mají zapsáno právo k velkému počtu nemovitostí).

Rádi Vám pomůžeme:

 • s ověřením stavu evidence katastru nemovitostí a jejím srovnáním se skutečným stavem,
 • s právními kroky k nápravě případně zjištěných rozporů,
 • se zřízením Služby sledování změn,
 • s přípravou poznámky spornosti zápisu a dalšími právními kroky směřujícími k odstranění nesouladu, včetně Vašeho zastupování ve vztahu ke katastrálnímu úřadu a v řízení před soudem.
E-shop compliance2023-09-14T13:35:04+02:00

Zajištění, že Vaše internetové podnikání je provozováno v souladu s právními předpisy.

I když nový občanský zákoník („NOZ“) a zákon o obchodních korporacích („ZOK“) vstoupily v platnost 1.1.2014, mnoho podnikatelů působících na internetu stále používá neaktualizované obchodní podmínky nebo neuvádí na svých stránkách povinné údaje.

To potvrzují i výsledky kontrol České obchodní inspekce („ČOI“) za 3. čtvrtletí tohoto roku, kdy bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve třech čtvrtinách kontrol vytipovaných e-shopů a právní moci nabylo celkem 191 pokut v hodnotě 1.261.000,-Kč.

V oficiální tiskové zprávě zveřejněné 8. prosince 2014 se tak ČOI vyslovila, že obchodování přes internet bude i nadále věnovat náležitou pozornost a bude postihovat protiprávní jednání prodávajících poškozujících práva spotřebitelů na internetu.

Kromě sankcí ze strany ČOI u neaktualizovaných obchodních podmínek a nesprávně nastaveného kontraktačního procesu podnikatelé navíc riskují, že se druhá smluvní strana bude v budoucnu domáhat neúčinnosti některých ustanovení obchodních podmínek, nebo dojde k uzavření smlouvy na základě protinávrhu druhé smluvní strany, který podnikatel neodsouhlasil.

Za porušení povinnosti uvádět na svých internetových stránkách povinné údaje o společnosti hrozí podnikatelům ze strany rejstříkového soudu pořádková pokuta až do výše 100.000,-Kč. Chcete vědět, jaké jsou údaje, které musíte zveřejňovat na Vašich webových stránkách? Klikněte zde.

V neposlední řade upozorňujeme na problematiku ochrany osobních údajů, zasílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo používaní cookies na internetových stránkách bez plnění s tímto souvisejících zákonných povinností. Například za neplnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů hrozí pokuta až do výše 10.000.000,-Kč.

V rámci našeho „compliance balíčku pro e-shopy“ nabízíme:

 • kontrolu, zda jsou na internetových stránkách podnikatele uvedeny všechny zákonem vyžadované údaje;
 • prověrku kontraktačního procesu, a to i z pohledu souladu s pravidly na ochranu spotřebitele;
 • revizi všeobecných obchodních podmínek;
 • kontrolu, zda je používání cookies na internetových stránkách podnikatele v souladu se zákonem a předpisy EU.
 • kompletní prověrku v oblasti ochrany osobních údajů, tj. prověření zda a jakým způsobem podnikatel zpracovává osobní údaje, zda je potřeba učinit nebo aktualizovat oznámení na Úřad pro ochranu osobních údajů a zda je potřeba mít k danému zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů;
 • kontrolu, zda podnikatel zasílá sdělení, která by mohly být považována za nevyžádaná obchodní sdělení.

Shora uvedené služby poskytujeme za pevnou cenu a garantujeme, že nedojde k jejímu překročení.

Samozřejmě je možné na žádost klienta provést pouze částečnou kontrolu v některé z výše uvedených oblastí.

Založení společnosti (nebo pobočky)2023-09-14T13:35:25+02:00

Rychlé založení společnosti (nebo pobočky) včetně příslušných živnostenských oprávnění.

Expresní založení společnosti s ručením omezeným

Expresní založení nejčastěji používané formy obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným. Společnost založíme na základě našich standardních dokumentů. Součástí expresního založení společnosti s ručením omezeným je i zajištění oprávnění k podnikání ve formě volné živnosti.

Založení obchodní společnosti a organizační složky na klíč

Rádi pro Vás dále založíme následující společnosti dle Vašich specifických požadavků:

 • společnost s ručením omezeným,
 • akciovou společnost,
 • komanditní společnost,
 • veřejnou obchodní společnost,
 • organizační složku.

Společnosti jsou zakládány na základě našich standardních dokumentů, které upravíme dle Vašich specifických požadavků. Součásti založení na klíč je i zajištění jakéhokoliv oprávnění
k podnikání v potřebné formě.

Expresní založení společnosti i založení společnosti na klíč pro Vás rádi provedeme za předem domluvenou pevnou odměnu.

Sale and Leaseback2023-10-19T11:59:45+02:00

Potřebujete finanční prostředky pro zajištění provozu nebo dalšího rozvoje Vašeho podnikání? Využijte potenciál sale and leaseback transakce. Prodejte komerční nemovitost, kterou používáte pro své podnikání, pronajměte si ji dlouhodobě zpět a získejte okamžitě potřebné finanční prostředky a další výhody.

Business restart2023-10-19T12:01:10+02:00

Zasáhl Vaše podnikání koronavirus? Kupí se Vám dluhy? Pomůžeme Vám snížit škody na minimum a až to půjde, tak byznys zase rozjet. Vyčlenili jsme pro Vás tým profesionálů s roky zkušeností z Česka i zahraničí. Úvodní konzultaci nabízíme zcela zdarma bez jakéhokoli závazku.

Apostila a Superlegalizace2023-10-19T12:02:23+02:00

V případě, že potřebujete listinu vydanou nebo ověřenou českým orgánem, soudem, notářem atp. (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, oddací listy a rodné listy, plnou moc a další) použít v zahraničí, je nutné předem zjistit, jaké podmínky jsou stanoveny pro její použití v dané zemi.

Plná moc2023-10-19T12:03:14+02:00

Dovolená? Nemoc? Zaneprázdněné vedení společnosti? Řešte včas situaci, kdy Váš jednatel či ředitel nemusí být nějaký čas schopen vykonávat svoje povinnosti.

Prodej nemovitosti2023-10-19T12:04:01+02:00

Potřebujete finanční prostředky pro zajištění provozu nebo dalšího rozvoje Vašeho podnikání? Využijte potenciál sale and leaseback transakce. Prodejte komerční nemovitost, kterou používáte pro své podnikání, pronajměte si ji dlouhodobě zpět a získejte okamžitě potřebné finanční prostředky a další výhody.

Slovenská sekce

Slovenská sekce naší kanceláře DELTA legal je složena ze slovenských právníků, kteří jsou zároveň členy České advokátní komory. Naši slovenští kolegové mají rozsáhlé znalosti slovenského a českého právního řádu a rozsáhlé praktické zkušenosti z obou zemí. Nabízíme služby jak českým či zahraničním klientům požadujícím právní služby dle slovenského práva, tak slovenským klientům požadujícím rady dle českého práva. Naši mezinárodní klienti v obou zemích oceňují kvalitní právní poradenství poskytované pod jednou střechou v Praze.

Přejít nahoru