DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o., IČO 03219259, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00, Praha 1 je společnost s ručením omezeným, založená v souladu s § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 228808 (“DELTA legal”).

Komunikace a uzavírání smlouvy

Souhlas s níže uvedenými podmínkami vyslovujete i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále bez výslovné výhrady pokračujete v komunikaci či jiném jednání s DELTA legal.

Naše zprávy a k nim připojené soubory mohou být důvěrné a mohou být předmětem advokátního tajemství, a mohou je využít pouze osoby, jimž jsou adresovány. Nejste-li adresátem zprávy, obsah i s přílohami a kopiemi vymažte bezodkladně ze svého systému a dále ji nijak nevyužívejte. Upozorňujeme Vás, že využívání zpráv, které Vám nejsou určeny, je zakázáno, včetně jejich přímého či nepřímého zveřejňování, kopírování, tištění, rozšiřování anebo jakéhokoli právního jednání učiněného při spoléhání se na jejich obsah.  Pokud jste zprávu obdržel omylem, postupujte stejně a neprodleně informujte odesílatele.

UPOZORNĚNÍ: Prostřednictvím e-mailu se mohou šířit počítačové viry. Nemůžeme zaručit, že naše zprávy a s nimi přenášené soubory počítačové viry neobsahují, měli byste je proto sami zkontrolovat. Přenos zpráv elektronickou poštou není zabezpečen a nelze zaručit jeho bezchybnost a úplnost. DELTA legal nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a úplnost zpráv ani jejich příloh.

V případě, že je e-mailová komunikace součástí jednání o smlouvě, upozorňujeme Vás, že:

 • si vyhrazujeme právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu;
 • příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody mezi námi a vámi o celém jejím obsahu;
 • přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje;
 • v DELTA legal podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy druhou stranou je tak možné nejdříve až po příslušném interním schválení smlouvy.

Dále Vás upozorňujeme, že pokud jde o komunikaci ve věcech, v nichž jsme převzali právní zastoupení, pak navíc k výše uvedenému:

 • jakákoli komunikace o smlouvě má ze strany DELTA legal nezávazný charakter;
 • DELTA legal není oprávněna smlouvu za klienta uzavřít (to vše s výjimkou případu, kdy Vás předem výslovně upozorníme, že jsme byli zmocněni smlouvu uzavřít prostřednictvím elektronické komunikace a předem obdržíte kopii příslušné plné moci; v případech, kdy jednáme za klienta při uzavírání smlouvy, trváme na písemné formě, s výjimkou případu, kdy email obsahuje všechny podstatné náležitosti smlouvy obsažené v needitovatelné příloze nebo ve formátu pdf, tak, aby smlouva mohla být uzavřena pouze jednoduchým a nepodmíněným přijetím protistranou, opět obsaženým v needitovatelné příloze nebo ve formátu pdf);
 • u klienta zpravidla bude uzavírání smluv podléhat interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy druhou stranou je v takovém případě možné nejdříve až po příslušném interním schválení smlouvy klientem.

Podmínky poskytování právních služeb

Detailní podmínky poskytování právních služeb jsou ke stažení ZDE.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 03219259, se sídlem Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Kontakt: +420 22294595office@deltalegal.cz

2. Právní novinky

Zpracování Vašich osobních údajů – e-mailové adresy, příjmení a data narození, pro účely odběru Právních novinek je založeno na svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přihlášením k odběru našich Právních novinek jste nám udělili jakožto správci osobních údajů následující souhlas se zpracováním:

„Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů – e-mailové adresy, příjmení, data narození, které jsem za účelem zasílání Právních novinek poskytl správci DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a mohu ho kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením z odběru s účinkem do budoucnosti.“

Udělením souhlasu zároveň berete na vědomí následující informace o zpracování výše uvedených osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje můžou být správcem poskytnuté v rámci příležitostných marketingových kampaní dalším příjemcům, a to profesionálním a specializovaným agenturám, u kterých bude zaručená vysoká úroveň jejich ochrany a pouze pro účely DELTA legal;
 • Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, dokud budete přihlášeni k odběru Právních novinek. Po ukončení odběru budou Vaše osobní údaje vymazány, nebude-li jejich další zpracování založeno na jiném právním důvodu (např. plnění smlouvy se správcem);
 • Vaše práva jakožto subjektu údajů jsou uvedená níže v bodě 5. tohoto dokumentu.

3. Kontaktní formulář

Zpracování Vašich osobních údajů – kontaktních údajů v rozsahu jméno, e-mail a telefonní číslo, vyplněných v kontaktním formuláři na stránkách https://deltalegal.cz/cs/byznysrestart/ pro účely rezervace konzultace se správcem je založeno na svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zasláním vyplněného kontaktního formuláře jste nám udělili jakožto správci osobních údajů následující souhlas se zpracováním:

„Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů – jméno, e-mail a telefonní číslo, které jsem za účelem rezervace konzultace poskytl správci DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a mohu ho kdykoliv a bez udání důvodů odvolat s účinkem do budoucnosti.“

Udělením souhlasu zároveň berete na vědomí následující informace o zpracování výše uvedených osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje můžou být správcem poskytnuté v rámci příležitostných marketingových kampaní dalším příjemcům, a to profesionálním a specializovaným agenturám, u kterých bude zaručená vysoká úroveň jejich ochrany a pouze pro účely DELTA  legal;
 • Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k výše uvedenému účelu. Poté budou Vaše osobní údaje vymazány, nebude-li jejich další zpracování založeno na jiném právním důvodu (např. plnění smlouvy se správcem);
 • Vaše práva jakožto subjektu údajů jsou uvedená níže v bodě 5. tohoto dokumentu.

4. Pořizování foto/video/audio záznamu z přednášek, webinářů, pracovních snídaní a obdobných akcí (i on-line)

Pořizování záznamů pro zpravodajské a reportážní účely je možné i bez Vašeho svolení na základě ustanovení § 89 občanského zákoníku; zpracování Vašich osobních údajů v nich obsažených – záznamu Vaší podoby či hlasu je dále založeno na našem oprávněném zájmu na další propagaci těchto akcí dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to především na sociálních sítích (Linked-In a další) a na našich internetových stránkách (na našem blogu). Bez Vašeho souhlasu Vás nebudeme výslovně identifikovat (např. uvádět Vaše jméno), ale nelze vyloučit, že Vás na záznamu někdo pozná, popř. že Vás strojově identifikuje příslušná sociální síť, např. pokud jste to svým nastavením preferencí umožnili. Nesouhlasíte-li s pořízením či zveřejněním záznamů týkajících se Vaší osoby, informujte nás prosím o tom co nejdříve.

Vezměte prosím na vědomí následující informace o zpracování výše uvedených osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje můžou být správcem poskytnuté v rámci příležitostných marketingových kampaní dalším příjemcům, a to profesionálním a specializovaným agenturám, u kterých bude zaručená vysoká úroveň jejich ochrany a pouze pro účely DELTA legal;
 • Pokud Vaše osobní údaje budou použity k propagaci, budou zpracovávány tak dlouho, dokud bude příslušný příspěvek přístupný dle pravidel příslušné sociální sítě, popř. umístěn na našich stránkách. Jinak budou po vyhodnocení akce obratem vymazány, a stejně tak budou vymazány po uplynutí doby propagace dle předchozí věty;
 • Vaše práva jakožto subjektu údajů jsou uvedená níže v bodě 5. tohoto dokumentu.

5. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva dle GDPR:

 • právo obdržet bezplatné informace o zpracovávaných osobních údajích,
 • právo na přístup k nim a právo na jejich opravu v případě neúplných/nepřesných osobních údajů,
 • právo na jejich výmaz a právo na omezení jejich zpracování,
 • právo žádat vysvětlení, pokud se domníváte, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo s právními předpisy a právo žádat o odstranění závadného stavu.

Vaše práva můžete uplatnit u správce e-mailem zaslaným na office@deltalegal.cz. Máte-li podezření na porušování ustanovení GDPR správcem, máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR – www.uoou.cz.

6. Zabezpečení osobních údajů

Abychom zabránili riziku manipulace, ztrátě nebo zneužití Vašich osobních údajů, přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a aktualizována.

Spory mezi advokátem a klientem (spotřebitelem)

Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo Českou advokátní komoru řešením sporů mezi advokátem a jeho klientem (spotřebitelem).