Smluvní odměna

Právní služby poskytujeme za smluvní odměnu závislou na dohodě s klientem a individuálních podmínkách každého jednotlivého právního případu s ohledem na jeho rozsah, časovou náročnost a další faktory. Smluvní odměna může být po dohodě stran sjednána zejména jako:

  • hodinová odměna
  • fixní odměna za vyřízení konkrétní záležitosti (zejména v případech, kdy je možné předem odhadnout časovou náročnost a složitost předmětné záležitosti)
  • měsíční/čtvrtletní paušální odměna (zejména v případech, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednán přibližný rozsah a předmět práce, který v čase kolísá, za pravidelnou měsíční/čtvrtletní pevnou platbu);
  • odměna dle úspěchu ve věci, určená jako podíl na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/případu, nebo podíl na náhradě nákladů přiznaných soudem za právní zastoupení klienta (lze sjednat v případech, kdy to neodporuje právním předpisům či etickým pravidlům).

Podmínky smluvní odměny sjednáváme před zahájením poskytování právních služeb.

Mimosmluvní odměna (tarifní)

Nedojde-li s klientem na dohodě o smluvní odměně, pak bude odměna stanovena na základě příslušného právního předpisu.

Mimosmluvní/tarifní odměna je v současné době upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Administrativní úkony

Není-li s klientem písemně dohodnuto jinak, činí odměna za následující administrativní úkony:

  • konverze dokumentu (z elektronické podoby do listinné podoby) ….300,- Kč/stránka A4;
  • konverze dokumentu (z listinné podoby do elektronické podoby) ….300,- Kč/stránka A4;
  • ověření podpisu (v sídle kanceláře) ….300,- Kč/podpis;
  • ověření podpisu (mimo sídlo kanceláře) ….na základě individuální dohody;
  • výpis z katastru nemovitostí ….50,- Kč/stránka A4
  • výpis ze seznamu exekucí ….60,- Kč za každé vyhledávání a další 60 Kč za každou požadovanou podrobnou informaci

Nad rámec odměny jsou klientovi účtovány zejména následující výlohy: kurýrní služby, překladatelské služby, cestovní výlohy, výlohy na objemné nebo velkoplošné kopírování, vytvoření dokumentárních svazků, hotové výdaje, notářské, správní a soudní poplatky. Veškeré výdaje jsou účtovány ve skutečné výši.

DPH

Jsme registrovanými plátci DPH. K odměně a dalším účtovaným částkám je připočítána částka ve výši daně z přidané hodnoty dle aktuálně platné sazby.

Fakturace

Není-li s klientem písemně sjednáno jinak, naše faktury jsou vystavovány se splatností 15 dnů.