Dalšímu klientovi jsme pomohli vyhrát řízení o zneplatnění neoprávněně zapsané ochranné známky.

Společnost Store Invent, která se zabývá inventarizací zboží a majetku, se domáhala zneplatnění ochranné známky ve vlastnictví třetí osoby zneužívající její firemní logo. O skutečnosti, že firemní logo si jako ochrannou známku zaregistroval bývalý kolega, na své vlastní jméno, se klient dozvěděl až v okamžiku, kdy mu od kolegy přišla vážně míněná nabídka na odkoupení ochranné známky. Ochranná známka však byla shodná s logem klienta. Začal více jak rok a půl trvající spor o (ne)oprávněnost zápisu ochranné známky. Jelikož klient o takovém zneužití loga vůbec nevěděl, nemohl se bránit a bez svého zavinění tak prošvihl lhůtu k podání námitek proti zápisu ochranné známky. Nezabránil proto jejímu zápisu do rejstříku. Nezbylo než se začít právní cestou domáhat vyslovení neplatnosti ochranné známky, což se neobešlo bez nutnosti zpracování rozsáhlé argumentace a důkazů. Bez tohoto úkonu by klient své logo obtížně používal ve svém byznysu, jelikož by každé užití loga porušovalo existující ochrannou známku a mohlo by být zpoplatněno.

Jedním z argumentů, které jsme po prostudování podkladů uvedli v návrhu na zneplatnění ochranné známky, bylo podání přihlášky ochranné známky bez dobré víry navrhovatele. Nepoctivý úmysl přitom musel prokázat ten, kdo platnost ochranné známky zpochybňoval, tedy náš klient. Tvrzení klienta jsme podpořili důkazy. Úřad průmyslového vlastnictví proto v řízení dospěl k závěru, že sporná ochranná známka byla skutečně zapsána v rozporu s principy dobré víry a prohlásil ji za neplatnou. Zdůraznil, že registrace napadené ochranné známky byla provedena s úmyslem využít možného potenciálu ochranné známky bez adekvátní dohody s naším klientem a znemožnit klientovi v budoucnu působení v oblasti inventarizace.

Úspěch v řízení o neplatnosti ochranné známky však sám o sobě neznamená, že ochranná známka na klienta automaticky přejde a není třeba dalších kroků. Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Aby klient své logo ochránil a zabránil vzniku podobné situace v budoucnu, pomáháme mu se zápisem jeho loga do rejstříku ochranných známek.

Tento případ bohužel není nijak ojedinělý. Od roku 2019 Úřad průmyslového vlastnictví při zápisu ochranné známky automaticky nezkoumá existenci práv jiných osob k zapisovanému označení. Množí se případy, kdy klient až zpětně zjistí, že jeho logo neoprávněně využívá konkurence, a to buď jako tzv. nezapsané označení, jako ochrannou známku či třeba v obchodní firmě (názvu společnosti). Nezbývá, než se aktivně bránit a svá práva vymáhat. Jinak se může snadno stát, že Vaše označení nebo jiný prvek firemní identity Vám někdo doslova vyfoukne před nosem. Autorství loga či oprávněnost jeho užití Úřad v přihlášce ochranné známky vůbec neřeší. Splňuje-li přihláška všechny náležitosti, a není-li proti jejímu zápisu námitek, Úřad ochrannou známku vždy zapíše, bez ohledu na to, že třeba vlastníte starší ochrannou známku či své označení dlouhodobě užíváte. Pokud to Úřadu nesdělíte v příslušném řízení, Úřad tuto skutečnost zjišťovat sám nebude.

V prvé řadě doporučujeme si zajistit ochranu svých práv k veškerým označením co nejdříve od zahájení podnikání, od licenční smlouvy, pokud nejste výlučným autorem označení, až po případnou registraci práv průmyslového vlastnictví (v případě loga zejména ochranné známky). Vymáhat svá práva můžete, i když je cizí ochranná známka zapsaná, je to však mnohem složitější a zbytečně riskantní.

Rádi pomůžeme i Vám, zanalyzujeme Vaši situaci a doporučíme vhodný postup. I ve složité situaci jsme schopni Vám pomoci. Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na Veroniku Chrobok nebo na svou kontaktní osobu v naší kanceláři.