Chystaná novela zákona č. 458/2000 Sb., Energetického zákona, z pera Ministerstva průmyslu a obchodu přinese nemalé změny v úpravě využívání energie, a to možná již od 1. ledna 2024. Jde mimo jiné o implementaci směrnice Evropské unie č. 2019/944, upravující společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, přičemž chystaná úprava se z velké části inspiruje existující úpravou rakouskou.

Aktivní zákazník

Prvním aspektem úpravy je možnost sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů „sám se sebou“. Jinými slovy, osoba, tzv. „aktivní zákazník“, který vyrobí elektřinu prostřednictvím obnovitelného zdroje na jednom místě, ji poté může odebrat na místě jiném nebo ji bude moci sdílet až s dalšími deseti odběrnými místy, a to bez ohledu na místo připojení těchto odběrných míst k elektrizační soustavě ČR. Typickým příkladem je vyrobení elektřiny na venkově, kde je dostupná plocha pro solární panely a následný odběr v bytě, kde plocha pro solární panely dostupná není. Podmínkou bude bezplatná registrace u Energetického datového centra.

Energetické společenství

Dalším významnou změnou je zavedení energetických společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Nejedná se o nové formy právnických osob, ale o formy právnických osob již zákonem upravené, např. spolky, družstva, nebo za určitých podmínek i společnosti s ručením omezeným. Předmětem činnosti těchto společenství pak má být zejména výroba, sdílení a dodávka elektřiny, případně poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb členů. Obě tyto společenství budou mít povinnost registrovat se Energetickému regulačnímu úřadu. Hlavní rozdíl mezi energetickým společenstvím a společenstvím pro obnovitelné zdroje bude to, že energetické společenství může využívat různé zdroje energie, tj. jak zelené, tak fosilní (např. plyn a uhlí), společenství pro obnovitelné zdroje může energii využívat pouze z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické, větrné elektrárny) a členové zároveň musí být v blízkosti zdroje energie. Dále se společenství od sebe budou lišit tím, kdo bude moci být jejich členem a kdo bude vykonávat rozhodující vliv.

Distribuční soustava

Jak při sdílení elektřiny sám se sebou, tak při sdílení elektřiny prostřednictvím společenství, bude zapotřebí využít distribuční a přenosovou soustavu. Je třeba říci, že nepůjde o sdílení konkrétní elektřiny, ale spíše o účetní operaci, kdy určité dodané množství elektřiny lze ze soustavy zase čerpat, přičemž dodavatel si tuto čerpanou elektřinu nebude účtovat. Dle návrhu dodavateli náleží distribuční poplatek za užití distribuční a přenosové soustavy, který je však hrazen i při normálním dodávání elektřiny.

Postupné zavádění změn

Je nutné dále zdůraznit, že návrh zákona počítá s přechodnými ustanoveními, které budou změny uvádět do praxe postupně nebo budou platit některá omezení, např. do 30. června 2026 může skupina sdílení mezi předávacími místy ve společenství zahrnovat předávací místa nejvýše 1 000 odběrných míst nebo výroben elektřiny, a to na souvislém území nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy, nebo do 30. června 2026 může skupina sdílení mimo společenství zahrnovat předávací místa nejvýše 1 000 odběrných míst nebo výroben elektřiny.

V případě, že si budete přát další informace, obraťte se prosím na svou kontaktní osobu v naší kanceláři nebo na Jiřího Absolona.

Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.