Zřízení Evidence skutečných majitelů

Právnické osoby mají povinnost zapsat údaje o svých skutečných majitelích, a to včetně odůvodnění, proč se daná osoba považuje za skutečného majitele, do Evidence údajů o skutečných majitelích. Evidence není veřejná a je přístupná pouze pro zákonem vymezené osoby / státní orgány, obvykle v souvislosti s plněním povinností, které jim plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen “AML zákon”). Právnické osoby jsou povinny podat návrh na zápis svého skutečného majitele, včetně náležitého zdůvodnění, nejpozději do 1. ledna 2019.

 

Kdo je skutečným majitelem

Na základě § 4 odst. 4 AML zákona, se za skutečného majitele právnické osoby považuje: „fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě“.

Má se pak za to, že při splnění podmínky uvedené v předchozím odstavci je skutečným majitelem obchodní korporace fyzická osoba, která:

  1. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %;
  2. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1;
  3. je příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace; nebo
  4. je členem statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

 

Sankce za porušení povinnost

Evidence skutečných majitelů není považována za veřejný rejstřík, tzn. nejsou stanoveny přímé sankce v případě, že právnická osoba nesplní svou povinnost zapsat svého skutečného majitele.

Z porušení nicméně mohou plynout jiné nepřímé negativní důsledky podle jiných zákonů, např. podle zákona o zadávání veřejných zakázek, insolvenčního zákona, AML zákona či může být uplatněna obecná odpovědnost členů statutárních orgánů za způsobenou škodu dle zákona o obchodních korporacích.

 

Zápis skutečného majitele

Při zápisu budou obvykle vyžadovány tyto dokumenty:

  • doklady osvědčující postavení skutečných majitelů právnických osob, tj. doklady prokazující proč se konkrétní osoba považuje za skutečného majitele; a
  • listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele (v případě, že skutečný majitel není veden v českém Registru obyvatel).

 

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Jiřího Absolona nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.