Na základě novely slovenského obchodního zákoníku došlo s účinností od 1. října 2020 k rozšíření rozsahu zápisu osobních údajů o společnících a akcionářích, statutárních orgánech, členech statutárních orgánů, prokuristech, vedoucích organizačních složek zahraničních právnických osob.

Nově je u fyzických osob nutno zapisovat i datum narození a rodné číslo, nebo tzv. jiný identifikační údaj u osob, kterým na Slovensku nebylo rodné číslo přidělené, tj. zahraničních fyzických osob (číslo pasu, číslo průkazu totožnosti, nebo číslo dokladu o pobytu cizince). Při společnících nebo akcionářích – právnických osobách se nově zapisuje i jejich identifikační číslo. Nemusíte se bát, tyto údaje o fyzických osobách se ve výpisech z Obchodního rejstříku nezveřejňují.

 

Nečekejte na poslední chvíli

Společnosti, které byly do slovenského obchodního rejstříku zapsané ještě před 1. říjnem 2020, si zápis těchto nově evidovaných údajů musí zajistit dodatečně.

Fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, která nemá v obchodním rejstříku zapsané všechny identifikační údaje o společnících, statutárních orgánech (nebo jejich členech), prokuristech, vedoucích organizačných složek podniků zahraničních právnických osob, jsou povinné doplnit zápis těchto údajů spolu s podáním nejbližšího návrhu na zápis změny zapsaných údajů po 30. září 2021, nejpozději do 30. září 2022.

Když vaše společnost do 30. září 2021 nebude mít zapsaná všechna rodná čísla či jiné identifikátory fyzických osob, které ve společnosti působí, a tato společnost požádá o zápis změny jiných údajů (např. o zápis změny obchodného jména, změnu jednatele nebo společníka), soud vás vyzve, abyste do 15 dní odstranili nedostatky podaného návrhu. Když tak společnost ovšem neučiní, na návrh na zápis změny těchto jiných údajů se nebude přihlížet. Když tyto údaje nebudou zapsané ani do 30. září 2022, osobě oprávněné jednat za společnost (jednateli nebo členovi představenstva) může být uložena pokuta až do výše 3 310 EUR.

Nedá se vyloučit, že při hromadných zápisech nově zapisovaných údajů se zopakuje obdobný scénář, jako při zápisech konečných uživatelů výhod, kdy slovenské rejstříkové soudy byly zavaleny novými podáními a návrhy na zápis změn vyřizovaly i několik měsíců. Proto Vám doporučujeme, abyste nečekali s úpravou zápisu na posledních chvíli a vyhnuli jste se tak případným komplikacím např. při plánované změně sídla nebo převodu většinového obchodního podílu, kdy účinky těchto změn nastávají až zápisem do obchodního rejstříku.

 

Jakým způsobem zapsat nově požadované údaje

Zápis rodného čísla nebo jiného identifikátoru je možný jen elektronicky (přes speciální elektronickou službu nacházející se na stránkách Slovensko.sk), a to prostřednictvím formuláře na zápis změny zapsaných údajů, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti SR. K úspěšnému podání návrhu na změnu zápisu je potřebné doložení příloh, které osvědčují zapisované skutečnosti, přičemž formulář návrhu na zápis změny, stejně jako přílohy, musí být podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem. Naši kolegové ze Slovak Desk disponují kvalifikovaným elektronickým podpisem a na denní bázi zastupují společnosti v rejstříkových řízeních před slovenským obchodním rejstříkem, proto Vám rádi se zápisem nově zapisovaných údajů pomůžou.

 

Potvrďte údaje o organizačních složkách, jinak Vám hrozí jejich výmaz

V souvislosti s „pročištěním“ zápisů v Obchodním rejstříku jsou osoby oprávněné jednat jménem zahraniční právnické osoby povinny do 30. září 2021 podat návrh na zápis, kterým potvrdí zapsané údaje o organizační složce v Obchodním rejstříku, nebo podat návrh na zápis zapsaných údajů v obchodním rejstříku. V případě nesplnění této povinnosti rejstříkový soud takové organizační složky zahraničních právnických osob ze slovenského obchodního rejstříku vymaže. Potvrzení údajů o organizační složce se podává rovněž elektronicky, prostřednictvím k tomu určeného formuláře podepsaného kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 

Potřebujete-li pomoct se změnou zápisů v slovenském obchodním rejstříku, nebo s potvrzením údajů o organizační složce zahraniční právnické osoby, neváhejte se obrátit na Henrietu Hovanovou, která vede náš Slovak Desk.