Naše kancelář má za sebou další úspěšné zastupování klienta v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu. Klíčovou otázkou tohoto řízení byla právní otázka týkající se existence překážky věci zahájené (tzv. překážky litispendence) a překážky věci rozsouzené (tzv. překážky rei iudicatae) v případech postupovaných pohledávek uplatňovaných separátně osobou pohledávku postupující (postupitelem) a osobou, na níž byla pohledávka postoupena (postupníkem).

Nutno připomenout, že obě překážky jsou dány za situace, kdy je mezi totožnými účastníky vedeno více soudních řízení o totožném předmětu. Smyslem překážek je tak zabránit, aby v případě ukončení soudního procesu byla stejná věc znovu projednávána, resp. aby v případě, kdy je soudní proces již zahájen, neprobíhalo o stejné věci paralelně jiné soudní řízení. Obě překážky tak představují základní stavební kámen českého soudnictví. Jak však ukázala bohatá soudní judikatura, zdánlivě jasně stanovené podmínky existence těchto překážek otevírají řadu výkladových nejasností. Jednou z nich byla i otázka, zdali je dána existence překážky rei iudicatae i v situaci, kdy se jedné pohledávky domáhá postupitel (právní předchůdce), poté, co již bylo ukončeno řízení o žalobě, v rámci níž se přiznání pohledávky domáhal postupník (právní nástupce).

V rozhodnutí o dovolání připraveném naší advokátní kanceláří Nejvyšší soud přisvědčil naší právní argumentaci, dle níž postupník, který uplatnil postoupenou pohledávku žalobou u soudu, a postupitel, který se později podanou žalobou domáhá u soudu téže pohledávky, nemohou být považovány za osoby odlišné, tj. pro účely posouzení existence překážky rei iudicatae (stejně jako překážky litispendence) je nutné na tyto osoby hledět jako na jednu a tutéž osobu. Podá-li tedy postupitel žalobu na zaplacení pohledávky, kterou v minulosti postoupil, poté, co již žalobu na zaplacení pohledávky podal u soudu i postupník, soud rozhodující o žalobě postupitele je povinen řízení o této žalobě zastavit.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu by tak mělo přispět k zamezení řetězení žalob o totožných nárocích uplatněných osobami spojenými právním nástupnictvím.

 

Autorem tohoto článku je člen týmu DELTA legal advokát Adam Dvořák.

Hledáte kvalitní právní zastoupení pro soudní řízení? Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu v naší kanceláři nebo na Pavla Fáru a Henrietu Hovanovou.

Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.