Zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. června 2021 bude účinný zákon o evidenci skutečných majitelů („UBO zákon“), jehož novelizace souvisí i se zásadní změnou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákona“) a vyplývá ze změny směrnice EU (tzv. V. AML směrnice). V následujících řádcích shrnujeme nejdůležitější novinky UBO zákona a týkající se obchodních korporací a v závěru i naše doporučení.

Původní úprava

Již dřív byly obchodní korporace povinny (i) vést interní evidenci o skutečném majiteli a (ii) zajistit zápis skutečného majitele do evidence údajů o skutečném majiteli (https://issm.justice.cz/).

Nová úprava přináší několik zásadních změn. Jde především o (i) změnu definice skutečného majitele, (ii) zavedení sankcí a (iii) částečné zveřejnění evidence skutečných majitelů.

Nová definice skutečného majitele

Skutečným majitelem obchodní korporace se napříště rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem s tím, že:

  • koncovým příjemcem  se rozumí zejména každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává;
  • osobou s koncovým vlivem se rozumí osoba, která je ovládající osobou dle zákona o obchodních korporacích (zpravidla je to osoba s alespoň 40% podílem na hlasovacích právech), popř. jí může být za splnění dalších okolností i osoba, která má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

V případě, že je osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíhož skutečného majitele nelze určit (ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat), považuje se za skutečného majitele osoba ve vrcholném vedení právnické osoby s koncovým vlivem. Dle původní úpravy platilo, že v takové situaci se označí za skutečné majitele osoby ve vrcholném vedení evidované společnosti. Pro úplnost je potřeba uvést, že v situaci, kdy nelze určit skutečného majitele, je nově potřeba evidovat i kroky, které byly učiněny pro takové marné zjištění.

Sankce

Další výraznou změnou jsou nově stanovené přestupky při neplnění zákonem stanovených povinností, za které může být jak obchodní korporaci, tak i samotnému skutečnému majiteli uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.

V této souvislosti pak upozorňujeme nejen na povinnost orgánů veřejné moci oznamovat soudu nesrovnalosti v evidenci skutečného majitele (typicky správci daně nebo policie), ale i některých dalších povinných osob dle AML zákona při plnění povinností dle tohoto AML zákona (např. banky, auditoři, daňoví poradci).

Dalšími velmi citelnými důsledky pak jsou:

  • zákaz vyplatit podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku a
  • zákaz rozhodovat jako jediný společník nebo vykonávat hlasovací práva na valné hromadě.

Zejména statutární orgán společnosti by si měl být nových povinností a sankcí vědom. V rámci povinnosti péče řádného hospodáře totiž osobně odpovídá za škodu způsobenou tím, že nezajistil řádný zápis do evidence skutečných majitelů.

Zveřejnění evidence skutečného majitele

Evidence skutečných majitelů se stane částečně veřejně přístupnou a kdokoli bude moci získat částečný výpis platných údajů, případně potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli veden žádný údaj. Úplný výpis platných i historických údajů bude přístupný, obdobně jak je tomu nyní, pouze vymezenému okruhu žadatelů o výpis.

Kdy je potřeba zajistit zápis v evidenci skutečných majitelů?

Přechodné ustanovení rozlišuje mezi obchodními korporacemi, které zajistily řádný zápis dle současné úpravy a těmi, které tak neučinily.

Obchodní korporace, které do 1. ledna 2019 zapsaly skutečného majitele (popř. společnosti, které vznikly od 1. ledna 2018, zapsaly skutečného majitele do 15 dnů od jejich vzniku) mohou využít šestiměsíční lhůtu od účinnosti zákona, kdy se evidující osoba nemůže dopustit přestupku, tedy do 1. prosince 2021. Bohužel není z UBO zákona jasné, zda se budou nebo nebudou v této přechodné době aplikovat sankce zákazu výkonu hlasovacích práv a zákazu vyplatit podíl na zisku.

Obchodní korporace, které zápis do evidence takto neučinily, mají povinnost zajistit řádný zápis skutečného majitele bez zbytečného odkladu po 1. červnu 2021.

Doporučení

Doporučujeme všem obchodním korporacím:

  • zkontrolovat, zda interní evidence skutečného majitele a zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá novým požadavkům. Případně pak zajistit nápravu, a to bez zbytečného odkladu po 1. červnu 2021 a nespoléhat na šestiměsíční odklad, když není jasné, zda by se odklad vztahoval i na sankci zákazu výkonu hlasovacích práv a zákazu vyplatit podíl na zisku; a
  • nastavit interní procesy k zajištění vedení interní evidence skutečného majitele, zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, jakož i interní mechanismy k pravidelné kontrole, kdo je skutečným majitelem.

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Jiřího Absolona nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.

 

Odebírejte novinky z oblasti práva

  • Buďte nám nablízku - jako první se dozvíte aktuality z chodu naší kanceláře či tipy na zajímavé akce
  • Buďte v obraze - budete neustále informovaní o novinkách na témata, která Vás zajímají
  • Mějte naše poradenství na dosah - zeptejte se nás kdykoliv na to, co potřebujete

Odesláním kontaktního formuláře se přihlásíte k odběru našich Právních novinek a zároveň tak souhlasíte s využitím vyplněného osobního údaje (emailu, jména a příjmení) k jejich zasílání. Po přihlášení Vám zašleme emailem zprávu, abychom si ověřili správnost Vašeho emailu, a jejím potvrzením budete zařazeni do databáze pro rozesílání Právních novinek. Právní novinky Vám budeme zasílat přibližně jednou za měsíc. Vaše emailová adresa (jakož i další zde dobrovolně poskytnuté osobní údaje) je u nás v bezpečí a budeme o ni pečovat, dokud se ze zasílání Právních novinek neodhlásíte. Odhlásit se z odběru Právních novinek můžete kdykoli prostřednictvím žádosti zaslané na office@deltalegal.cz nebo elektronicky proklikem z patičky každé Právní novinky. Odesláním tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (emailu, jména a příjmení) k výše uvedenému účelu a Zásadami ochrany osobních údajů.

Tento článek je pouze vyjádřením obecného názoru naší advokátní kanceláře a jeho účelem je toliko upozornit na některé aspekty problematiky, o které pojednává. Tento článek nemá povahu rady či doporučení v konkrétní záležitosti a na informace v něm uvedené nelze spoléhat jako na právní službu ve smyslu zákona o advokacii, ani jako na informaci či radu ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Pro posouzení Vaší konkrétní situace Vám doporučujeme obstarat si cílené právní poradenství, ať již poskytované naší advokátní kanceláří, či jinou oprávněnou osobou. Pro více informací k nám poskytovaným službám nás kontaktujte. Naši advokáti Vám rádi budou k dispozici.