V pátek 17. dubna 2020 schválil Senát ČR návrh zákona reagující na koronavirovou situaci i pro oblast obchodních korporací. Zákon stanoví, že v době trvání mimořádného opatření (nejdéle však do 31. prosince 2020), v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby (a nestanoví-li v konkrétním případě jinak), se mění následující: 

  • rozhodování orgánů per-rollam: orgány právnické osoby mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jejich zakladatelské právní jednání. Zejména tedy půjde o valné hromady, představenstva, správní rady a dozorčí rady;
  • automatické prodloužení funkčního období: pokud po účinnosti zákona uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření (obdobně to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření). Nesouhlasí-li člen, musí doručit svůj nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě;
  • obnovení funkčního období se souhlasem člena orgánu: pokud již uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření a dnem nabytí účinnosti zákona, jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím a nebyl-li za něj jmenován jiný člen. Funkce se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření;
  • kooptace: pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán se souhlasem všech zbývajících členů jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání;
  • prodloužení šestiměsíční lhůty ke schválení účetní závěrky: pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření (nejpozději ale 31. prosince 2020). Toto opatření však nemá vliv na daňové povinnosti. 

Účinnosti by výše uvedené změny měly nabýt po podpisu prezidentem již dnem vyhlášení zákona.

Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na Jiřího Absolona nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.