Zpozorněte! Novela „UBO zákona“ se možná dotkne i Vás!

Není to dávno, co zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („UBO zákon“), nabyl účinnosti a změnil pravidla určování a evidence skutečných majitelů povinných subjektů. Teď, ani ne po roce a půl, se blíží novela tohoto zákona, která přinese podstatné změny. Povinné subjekty tak budou muset znovu zkontrolovat a případně i upravit své stávající zápisy v Evidenci skutečných majitelů. Účinnost novely je stanovena na 1. října 2022.

Podívejme se na nejzásadnější změny, které nová úprava přináší:

Změna definice skutečného majitele korporace

Mění se celá stávající definice skutečného majitele, která nebyla v souladu s evropskou AML směrnicí. Novela tak již u skutečného majitele nebude rozlišovat mezi osobou, která je koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem. Nově bude za skutečného majitele korporace považována každá fyzická osoba, která ji v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje. Za takovou osobou se pak považuje osoba, která přímo nebo nepřímo (tj. prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání):

  • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
  • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Již po splnění jedné z výše uvedených podmínek bude osoba považována za skutečného majitele, není tak nutné splňovat více nebo všechny podmínky najednou.

Pravidla pro určení náhradního skutečného majitele se v zásadě nemění, pouze se reaguje na změnu definice skutečného majitele.

Povinné subjekty budou i nadále mít povinnost odhalit a zaregistrovat celou strukturu vztahů, tzn. strukturu vztahů od evidujícího subjektu až po skutečného majitele (včetně veškerých prostředkujících článků).

Osoby bez skutečného majitele

Původní UBO zákon stanovil subjekty, které neměly skutečného majitele. Ani tato skutečnost nebyla v souladu s evropskou AML směrnicí, a to pro příliš mnoho takto vyňatých subjektů.

Novela zákona zužuje počet subjektů, které skutečného majitele nemají. Nově tak budou muset evidovat skutečného majitelé např. církve a náboženské společnosti, odborové organizace či společenství vlastníků jednotek.

Prodloužení lhůty bez sistace hlasovacích práv

UBO zákon obsahuje sankce v případě, že zápis v Evidenci skutečných majitelů nebyl proveden. Sankcí s největším zásahem do praxe je sistace hlasovacích práv – pokud nebyl skutečný majitel řádně zapsán v Evidenci skutečných majitelů, nemůže na valné hromadě vykonávat hlasovací práva.

Výjimkou byla situace, kdy postavení skutečného majitele vzniklo v období 15 dní před hlasováním na valné hromadě. V takovém případě se hlasovací práva nepozastavila. Tato doba ovšem nebyla dostatečně dlouhá na to, aby byla společnost schopna včas zapsat změnu skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů a vznikaly tak problémy v praxi, zejména v případě společností se zahraničními společníky nebo skutečnými majiteli. Novela toto období prodlužuje na 30 dní.

Přechodná ustanovení

Novela počítá s tím, že by u většiny subjektů měla proběhnout automatická aktualizace, a to do konce října 2022. Bohužel na základě zkušeností s automatickými průpisy se zejména ve složitějších případech aktualizace v praxi neuskutečnila nebo její výsledek nebyl v souladu se zákonem.

Novela také stanoví 6 měsíční přechodnou lhůtu, ve které je potřeba zajistit (i) zápis nově zapisovaných subjektů, které byly z působnosti zákona dříve vyňaty nebo (ii) soulad zápisu s novelou u subjektů, u nichž nedošlo k automatickému průpisu, popř. průpis sice proběhl, ale není v souladu s novelou. Naopak subjekty, které nesplnily svou povinnost zápisu dle stávající úpravy, musí zajistit soulad bez zbytečného odkladu po účinnosti novely (resp. tuto povinnost mají již dle stávající právní úpravy).

Doporučení

Po účinnosti novely doporučujeme všem korporacím (jakož i jiným povinně zapisovaným subjektům) zkontrolovat, zda automatický průpis proběhl v pořádku a zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá novým požadavkům, případně pak zajistit opravu zápisu.

Zároveň doporučujeme nastavit interní procesy k zajištění vedení řádné interní evidence skutečného majitele, zápisu změn skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, jakož i interní mechanismy k pravidelné kontrole, kdo je skutečným majitelem.

V případě, že si budete přát další informace nebo budete chtít pomoci s aktualizací zápisů údajů o skutečných majitelích Vaší společnosti, obraťte se prosím na svou kontaktní osobu v naší kanceláři nebo na Jiřího Absolona či Martina Jonka.

Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.